Fitt-Outdoor Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de, in de door huurder en verhuurder ondertekende offerte (hierna te noemen verhuurcontract) genoemde goederen, inclusief de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen enerzijds Fitt-Outdoor (hierna te noemen verhuurder) en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de offerte na 1 januari 2007 heeft ondertekend (hierna te noemen huurder).

Artikel 2 Duur van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals in het verhuurcontract is overeengekomen tenzij partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk een andere tijdsduur overeengekomen zijn.
2.2. Bij het vaststellen van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 3 Levering en terugbezorging
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de huurtermijn, bij de verhuurder terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Hierbij dient huurder er voor te zorgen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet -of niet tijdig- aanwezig is, worden de eventuele hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
3.2. Indien de datum en/of tijdstip voor retournering van de goederen wordt overschreden, is huurder aan verhuurder een onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging vatbare, boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen; onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.
3.3. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (te) late levering of geen levering indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstaking, calamiteiten.
3.4. Huurder dient voor het vervoer van de materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, waarbij materialen geen beschadigingen kunnen oplopen. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
3.5. Alle materialen dienen droog, schoon, kompleet en onbeschadigd te worden teruggeleverd aan verhuurder. Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het foutief doorgeven van maten en gewichten.
3.6. Bij extreme weersomstandigheden dienen attracties overdekt te worden opgesteld en te worden verankerd.
3.7. Indien de gehuurde activiteiten plaatsvinden op etages dient dit voor ondertekening van het verhuurcontract schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.
3.8. Kosten van parkeergelden, tolgelden en boot worden separaat van het verhuurcontract in rekening gebracht.

Artikel 4 (Af-)leveringstijdstip
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan het overeengekomen afleveringstijdstip te houden. Bij bezorgen en begeleide activiteiten staat in het verhuurcontract het tijdstip vermeld waarop verhuurder aanwezig zal zijn. Indien er op dat tijdstip niemand van de huurder/organiserende partij aanwezig is, kan verhuurder nimmer verweten worden later met de activiteiten te starten.

Artikel 5 Medewerkers van verhuurder
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder andere de bediening van het verhuurde, gebruik maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Artikel 6 Controle op goede staat van de goederen en beklag
6.1. De huurder is verplicht direct na de (af)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 2 uur) na (af)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op beklag.
6.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld het ingediende beklag te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
6.3. Indien het beklag naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen.
6.4 Huurder is op de hoogte van het feit dat verhuurder altijd alles zo goed en schoon mogelijk zal afleveren, hoewel het gebruikte artikelen blijven. Vooral bij opblaasbare objecten kunnen wel eens natte plekken en zand- en grasresten van de vorige verhuurdag aanwezig zijn.

Artikel 7 Verplichtingen huurder
7.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met het verhuurcontract en deze voorwaarden te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen in overeenstemming met de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
b. Huurder dient gebruikers van de verhuurde zaken aan te geven dat het gebruik voor eigen risico
geschiedt;
c. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
d. De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
e. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
f. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden;
g. Als een goed huisvader voor het gehuurde zorg te dragen.
7.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde voorzieningen;
7.3. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
7.4. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 8 Veiligheid
8.1. Veiligheid is een zaak van de huurder. Veiligheidsaspecten die zowel schriftelijk als mondeling door verhuurder worden gecommuniceerd, dienen door huurder nageleefd te worden. Doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurt, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
8.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.
8.3. Indien er weersomstandigheden voordoen waarbij verhuurder zijn werkzaamheden niet of slechts deels kan uitvoeren, of waarbij dat volgens de op dat moment ter plaatse aanwezige medewerkers van verhuurder gevaren oplevert voor mensen of materialen; moeten de activiteiten gestaakt worden, zonder dat er betalingsvermindering ontstaat. Als na 2 uur geen verbeterde en naar oordeel van verhuurder verantwoorde situatie optreedt, is verhuurder gerechtigd huiswaarts te keren.
8.4 Bij regen is de huurder verplicht om elektrische apparaten (inclusief kabelhaspels) en spelen/materialen die op stroom werken binnen te plaatsen of volledig af te dekken tegen regenwater.

Artikel 9 Reparaties
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10 Waarborgsom
10.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te geven. Deze borgsom dient contant te worden voldaan.
10.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele niet betaalde huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom.
10.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom minus eventuele schade, bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
10.4 Legitimatie door middel van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan door verhuurder worden gevraagd.

Artikel 11 Verzekering
De huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade zoals o.a. door molest, verlies, diefstal, beschadiging en ten gevolge van brand.

Artikel 12 Schade en gebreken
12.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits deze bij verhuurder voorradig zijn. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde afstand van vestigingsplaats van verhuurder bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
12.3. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
13.2. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van de verhuurde zaken, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.
13.3. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door huurder dan wel door derden.

Artikel 14 Annulering
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken, is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
De schadeloosstelling bedraagt:

bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs, plus 100% van de door verhuurder verschuldigde huur aan derden.
bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs, plus 100% van de door verhuurder verschuldigde huur aan derden.
verplaatsing van datum is annulering, echter de annuleringskosten worden dan te allen tijde beperkt tot 25%. Dit is alleen van toepassing bij verplaatsing tenminste 7 dagen voor het evenement. De nieuwe datum bij verplaatsing dient binnen 4 maanden te liggen van de oorspronkelijke huurdatum. Verplaatsing is onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en personeel bij verhuurder.
Artikel 15 Opzegging/Ontbinding
1. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin verstrekt, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
15.2. Indien de huurder met enige verplichting ingebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
15.3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd wegens gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 16 Vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 17 Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van de verhuurovereenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van de overeenkomst/offerte zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 18 Betaling
18.1. Betaling dient per bank te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling dient voor de huurdatum op de rekening van Fitt-outdoor te zijn bijgeschreven.
18.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de huurder de wettelijk vastgestelde rente te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
18.3. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet, of niet tijdige betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.